ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รอง.ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอเวียงป่าเป้า รับการประเมินจำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา โรงเรียนบ้านสันสลี โรงเรียนบ้านทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2563 (ดวงแก้ว/รายงาน)