ประชุมสร้างความรู้ประเมิน วPA

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (PA)Z;9-10/2564) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มครูฝ่ายวิชาการหรือผู้ดูแลระบบ DPA ด้วยระบบประชุมทางไกล (Conference) ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2 (ภาพ-วรวุฒิ/ข่าว-สุพัตรา)

%d bloggers like this: