ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.เขต

วันที่ 25 มกราคม 2566

                นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การคึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จากนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพม.สงขลา-สตูล ประธานกรรมการ นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล กรรมการ และนายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ โดยมีคณะ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการประเมิน ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  (ภาพ-วรวุฒิ/ข่าว-เทวิกา)

%d bloggers like this: