ORYOR E-School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ORYOR E-School เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการเลือกซื้อเลือก/ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยไม่หลงเชื่อการโฆษณา

%d bloggers like this: