ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนฯตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education)

นายสวง กองจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education)เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผ่านระบบทางไกล ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.ชร 2 (ภาพ-วรวุฒิ/ข่าว-เทวิกา)

%d bloggers like this: