ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ

นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมิลผลตามนโยบาย การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

%d bloggers like this: