ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ เรื่องธงชาติไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ขอเผยแพร่สื่อสาระการเรียนรู้ในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติไทย  

%d bloggers like this: