ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.ชร 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มและคณะบุคลากร สพป.ชร 2 ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก(วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

%d bloggers like this: