กลุ่มกฎหมายและคดีนำเสนอภารกิจงาน นิสิต ป.โท ม.ราชภัฏเชียงราย 

กลุ่มกฎหมายและคดีนำเสนอภารกิจงาน นิสิต ป.โท ม.ราชภัฏเชียงราย 


– นายอาทิตย์ ปวงมาทา นิติกร ปฎิบัติการ กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต 2 และน.ส.สุภาภรณ์ เอสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมนำเสนอบทบาทหน้าที่และภารกิจของกลุ่มฯ

ให้นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 ฝึกประสบการณ์ 45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20-24 เม.ย.2563 นี้

จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นายศิวะ อาหงี่ เอกภาษาอังกฤษ ครูโรงเรียนศิริสันติสุขวิทยา อ.แม่สรวย 2. นายอติรุจ บุญสูง เอกวิทยาศาสตร์ ครูโรงเรียนห้วยสะลักวิทยา อ.แม่สรวย

3. นายวัชรพล ถนอน เอกภาษาไทย ครูโรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย 4. นายคมสัน สุสี เอกพลศึกษา ครูโรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย และ 5. น.ส.วิภาวรรณ พาเขียว เอกปฐมวัย ครูโรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย

%d bloggers like this: