โรงเรียนบ้านโป่ง ร่าง TOR โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) 4 ห้องเรียน

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ร่าง TOR
https://qrgo.page.link/bk8Ey

แบบ บก.01
https://qrgo.page.link/rPTwP

%d bloggers like this: