ประเมินฯมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและทักษะสมอง(EF )

– โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขอขอบพระคุณนางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 และนายศิลป์ชัย ขันดาวงค์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย เป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและทักษะสมอง (EF ) เด็กปฐมวัย เป็นอย่างสูงครับที่ได้มานิเทศ ติดตามพร้อมทั้งให้คำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย (อุดม/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: