อบรมฯสร้างชุมชนการเรียนรู้ฯแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นายปกาศิต อนุกูล ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา นายสุวิทย์ บั้งเงิน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และน.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครูตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: