เชียงรายปิดพื้นที่จำหน่ายสุรา 12-16 เม.ย.2563

เชียงรายปิดพื้นที่จำหน่ายสุรา 12-16 เม.ย.2563 นี้

(ภาพจากประชาชาติธุรกิจ)
 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

1. ให้สถานที่ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีกและส่ง ที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย ปิดพื้นที่ หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

2. ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆ เกินกว่า 5 คน ในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย

หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2563

%d bloggers like this: