ประชุมคณะทำงานพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 1/2563

โดยมีนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมด้วย มีคณะทำงานตามคำสั่งที่ 98/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงราย เขต 2 ดังนี้

1. นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
4. นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

5. นายวชิระ ใจมั่น ครูโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา กรรมการ
6. นายเดชพงษ์ อุ่นชาติ ครูโรงเรียนเวียงผาวิทยา กรรมการ
7. น.ส.กุลฑลี เทพศิริ ครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ กรรมการ
8. น.ส.ปาณิศา ก้อนละตา ครูโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) กรรมการ
9. นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ
10. น.ส.เบญญา กำลังหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เม.ย.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2