ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ClassPoint ให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยบริษัท Inknoe Singapore

%d bloggers like this: