ประชาสัมพันธ์โครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ”

%d bloggers like this: