วชิระ ใจมั่น ครูร.ร.เจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วชิระ ใจมั่น ครูร.ร.เจดีย์หลวงพิทยา เป็นคณะทำงานจัดการเรียน-สอนออนไลน์ สพฐ.
– วันศุกร์ที่ 3 เม.ย.2563 เวลา 09.15 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 นายวชิระ ใจมั่น ครูประชั้น ป.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเจดีย์หลวงวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เข้ารายงานตัวกับนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 533/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัชร เลขาธิการ กพฐ. และนายกวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นที่ปรึกษา มีนายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นหัวหน้าคณะทำงาน นายนิพนธ์ นนธิ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นางณภัทร ธัญญวณิชกุล รองผอ.สพม.เขต 1 นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เขต 1
 
น.ส.ราศิริ วงศ์สุนทร ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร เป็นคณะทำงาน นายอาชัญ พรหมประกอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นเลขานุการคณะทำงาน และมีนายวชิระ ใจมั่น ครูโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกันวางแผน ระดมความคิดเห็น จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
 
และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุรภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป โดยหลังจากรายงานตัวเสร็จแล้วนายวชิระ จะเข้าพบนายปริญญา หัวหน้าคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมตัวปฏิบัติงานกับ สพฐ. ในวันที่ 7 เม.ย.2563 นี้ ต่อไป จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นี้

เว็บไซต์โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา