ทีมที่ปรึกษา Coaching Team โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทีมที่ปรึกษา Coaching Team โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก)


– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษา Coaching Team การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) อ.แม่สรวย วันที่ 2 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (1) 28 ก.พ.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2) 28 ก.พ.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (3) 28ก.พ.2563 

ประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 มี.ค.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 17 มี.ค.2563

ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. 19 มี.ค.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)20 มี.ค.2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (1) 20 มี.ค.2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (2) 20 มี.ค.2563

การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงานและสถานศึกษา 23 มี.ค.2563

ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงาน 23 มี.ค.2563

การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 24 มี.ค.2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (4) (1) 25 มี.ค.2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (4) (2) 25 มี.ค.2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (5) (1) 25 มี.ค.2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (5) (2) 25 มี.ค.2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (11) การตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด (1) 1 เม.ย.2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (11) การตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด (2) 1 เม.ย.2563

บัญชีรายการขอความร่วมมือตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อำนาจและบทบาทหน้าที่ของศูนย์เฉพาะกิจ สพป.เชียงราย เขต 2

แบบรายงานการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ 1

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ 2

คำสั่งแต่งตั้งผู้บฏิบัติงานในศูนย์ 3

คู่มือป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

https://www.covidvisualizer.com/