แสดงวิสัยทัศน์ คัดเลือกผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์ประกอบการพิจารณา ของนางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ 42) ในการนำเสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ และแนวทางการปฏิบัติงาน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เพี่อขอรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ 38) สพป.เชียงราย เขต 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ม.ค.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต

%d bloggers like this: