สพฐ. มอบนโยบายการรับนักเรียน

– นางวรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต พร้อมด้วยนางพิมพ์รดา ธิป้อ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสินีภัทร์ วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา ให้เข้าร่วมประชุมทางไกล การมอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Video Confeence ในวันจันทร์ที่ 2 ธ.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถดำเนินด้วยความเรียบร้อยและในทิศทางเดียวกัน มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ผ่านโปรแกรม Zoom ที่ https://bit.ly/3qjQklZ Meeting ID: 981 6464 0886 Passcode: 320925ทั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล ได้ที่๑) www.obectv.tv๒) www.youtube.com/obectvonline๒. กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง๓) www.facebook.com/obectvonline

%d bloggers like this: