ขอข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ก่อนวันที่ 10 เม.ย.2563

แจ้งทุกโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ 04044/ว1179 ลว 30 มีนาคม 2563 ขอข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แจ้งเปลี่ยนแปลงการกรอกข้อมูล ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลตามลิ้งก์นี้ https://docs.google.com/…/1x8MDwswyyMynWCsl3kWkvD85VS…/edit…


หรือ สแกน QR CODE เพื่อเข้าลิ้งการกรอกข้อมูล ดังกล่าว
ก่อนวันที่ 10 เม.ย.2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โทร 0993671717 หรือทางไลน์หัสดิน เชื้อเมืองพาน และขอให้โรงเรียนระมัดระวังเรื่องการกรอกข้อมูลด้วย/หัสดิน

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (1) 28 ก.พ.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2) 28 ก.พ.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (3) 28ก.พ.2563 

ประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 มี.ค.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 17 มี.ค.2563

ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. 19 มี.ค.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)20 มี.ค.2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (1) 20 มี.ค.2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (2) 20 มี.ค.2563

การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงานและสถานศึกษา 23 มี.ค.2563

ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงาน 23 มี.ค.2563

การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 24 มี.ค.2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (4) (1) 25 มี.ค.2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (4) (2) 25 มี.ค.2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (5) (1) 25 มี.ค.2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (5) (2) 25 มี.ค.2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (11) การตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด (1) 1 เม.ย.2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (11) การตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด (2) 1 เม.ย.2563

บัญชีรายการขอความร่วมมือตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อำนาจและบทบาทหน้าที่ของศูนย์เฉพาะกิจ สพป.เชียงราย เขต 2

แบบรายงานการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ 1

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ 2

คำสั่งแต่งตั้งผู้บฏิบัติงานในศูนย์ 3

คู่มือป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

https://www.covidvisualizer.com/