ประชุมปรับลดเวลาและวันทำงานของ สพฐ.

ประชุมปรับลดเวลาและวันทำงานของ สพฐ.


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้บุคลากรได้ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรทั้งหมด 100% ให้มาทำงานแต่ละวัน 25% โดยให้แต่ละกลุ่มได้ทำปฏิทินการมาทำงานและหยุดงานให้ชัดเจน ส่งภายในวันที่ 1 เม.ย.2563 นี้ ณ ห้องกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (1) 28 ก.พ.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2) 28 ก.พ.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (3) 28ก.พ.2563 

ประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 มี.ค.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 17 มี.ค.2563

ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. 19 มี.ค.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)20 มี.ค.2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (1) 20 มี.ค.2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (2) 20 มี.ค.2563

การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงานและสถานศึกษา 23 มี.ค.2563

ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงาน 23 มี.ค.2563

การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 24 มี.ค.2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (4) (1) 25 มี.ค.2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (4) (2) 25 มี.ค.2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (5) (1) 25 มี.ค.2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (5) (2) 25 มี.ค.2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (11) การตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด (1) 1 เม.ย.2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ (11) การตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด (2) 1 เม.ย.2563

บัญชีรายการขอความร่วมมือตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อำนาจและบทบาทหน้าที่ของศูนย์เฉพาะกิจ สพป.เชียงราย เขต 2

แบบรายงานการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ 1

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ 2

คำสั่งแต่งตั้งผู้บฏิบัติงานในศูนย์ 3

คู่มือป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

https://www.covidvisualizer.com/

%d bloggers like this: