ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามโรงเรียนบ้านป่าตึง

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายจุตพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตาม การดำเนินการตามจุดเน้นนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขอขอบคุณ สำหรับคำชี้แนะและให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (วิชัย/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: