1 ใน 38 สพท.บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ขอขอบคุณทีมงานกลุ่มนโยบายและแผน รองผอ.เขตฯ ผอ.กลุ่มและบุคลากรทุกท่าน และผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมกันดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายครับ…

%d bloggers like this: