รับปลี่ยน/ย้าย/โอน ตสน.1 ตำแหน่ง 1-10 เม.ย.2563 นี้ ณ สพป.เชียงราย เขต 2

รับปลี่ยน/ย้าย/โอน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 ตำแหน่ง วันที่ 1-10 เม.ย.2563 นี้ ณ สพป.เชียงราย เขต 2


– สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกาศ สรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.49 สมัครและยื่นเอกสารหลักฐาน ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 เลขที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

โทร 053739133 กลุ่มบริหารงานบุคคล 0993710873 เจ้าหน้าที่ 0932739336 ตรวจคุณสมบัติ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563

ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกไปแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนางานในตำแหน่งที่ยื่น ขอไปดำรงตำแหน่งต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ประชุมพิจารณาสรรหาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกออกคำสั่งภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมพิจารณาสรรหาแล้วเสร็จ รายงาน อกศจ.เชียงราย และ กศจ.เชียงราย ในการประชุมครั้งต่อไป

ประชาสัมพันธ์ e-poc จังหวัดเชียงราย