สมาคมครูฯอ.ป่าแดด จัดอบรมพัฒนา(PA) ครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าแดด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางาน(PA)ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากร โดย ศน วีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สถานที่อบรม โรงเรียนบ้านวังวิทยา (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)