สมหทัย ทิพย์โพธิ์ พนง.ขับรถยนต์คนใหม่ ปฏิบัติงาน สพป.เชียงราย เขต 2

– นายสมหทัย ทิพย์โพธิ์(อ็อด) อายุ 43 ปี ภูมิลำเนาที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทำงาที่เดิมส่งลูกค้าโดยบริษัทแกร๊ป ปฏิบัติหน้าที่ พนง.ขับรถยนต์ สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 11 ต.คง2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลประวัติ  

นายสมหทัย  ทิพย์โพธิ์

*************************

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัว

 1. ชื่อ-สกุล นายสมหทัย  ทิพย์โพธิ์   เกิดวันที่  14  สิงหาคม 2521  อายุ  43  ปี  2  เดือน 
 2. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่  135 หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ตอนที่ 2  ประวัติการศึกษา

 1. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2536 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
 2. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2539 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
 3. วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2541 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

     สายวิชาการบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  โรงเรียนเชียงรายบริหารธุรกิจ

 1. วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป

     สถาบันราชภัฏเชียงราย

 1. ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546

ตอนที่  3  ประวัติการทำงานและการฝึกอบรม

 1. ปี พ.ศ. 2539 เข้าบัญชีทหารกองเกิน  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2539  เอกสาร(แบบ สด.๙)  

    ภาคผนวกดังแนบ

 1. ปี พ.ศ. 2539 ได้เข้ารับราชการในกองประจำการทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ซึ่งอยู่ในชั้นต่าง ๆ ดังนี้

     เอกสาร(แบบ สด.๘) ภาคผนวกดังแนบ

     – กองหนุน ชั้นที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2539

     – กองหนุน ชั้นที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2546

     – กองหนุน ชั้นที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2556

     – พ้นราชการทหาร วันที่ 1 กันยายน 2562

 1. ปี พ.ศ. 2556 เข้ารับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพราน  คำสั่งกองทัพบก ที่ 2610/56 ลงวันที่ 20

     พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เรื่องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพราน ตำแหน่งพลยิง

     เครื่องยิงลูกระเบิด ร้อย.ทพ.4516 กรม ทพ. 45

 1. ปี พ.ศ. 2558 ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

     ราชอาณาจักร ที่ 205/(4)/2558 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ โดย

     อส.ทพ. สมหทัย  ทิพย์โพธิ์  ตำแหน่งหรือสังกัดปกติ ตำแหน่งพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด ร้อย.ทพ.4516

     กรม ทพ. 45 ตำแหน่งที่แต่งตั้งใหม่ใน กอ.รมน. พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด

 1. ปี พ.ศ. 2560 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร “รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการทหารพราน รุ่นที่ 4 ระยะเวลา

/ศึกษา …

– 2 –

     ศึกษา ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จากศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี โดย

     ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเทียบเท่าหัวหน้าชุดปฏิบัติการ และปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการ

     ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

 1. ปี พ.ศ. 2560 สำเร็จการอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมชุดปฏิบัติงานกิจการพลเรือน รุ่นที่ 4

     ประจำปี 2561 ระยะเวลาฝึกอบรม 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง 19 พฤศจิกายน 2560  จาก

     โรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า

     บทบาทหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ของกองกำลังพล

 1. ปี พ.ศ. 2560 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้รับรองและออกบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก

    นอกประจำการ

 1. ปี พ.ศ. 2561 ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จากกระทรวงมหาดไทย
 2. ในขณะปฏิบัติหน้าที่รั้วของชาติในสนามรบ ยังได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ

     และบริการประชาชน และได้รับรางวัลทหารดีเด่นประจำปี 2559 โดยมีนายทหารชั้นประทวน 2 นาย   

     และ อส.ทพ. 2 นาย รับมอบรางวัลจากผู้บังคับกองร้อย ทพ. 4513

 1. ในปี พ.ศ. 2562 ได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย ระยะเวลาเรียนตลอด

     หลักสูตร 80 ชั่วโมงรุ่นที่ 12/63 จากโรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

     ในพระบรมราชูปถัมภ์

 1. ในปี พ.ศ. 2540 ในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาการ

     บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  โรงเรียนเชียงรายบริหารธุรกิจ  ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์

     วิชาชีพตามหลักสูตร จาก(บริษัท)โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม ถึง

     7 พฤศจิกายน 2540

 1. หลังจากลาออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพราน กลับภูมิลำเนา ไม่ได้รับใช้ชาติเป็นหทาร

      ประจำการ แต่เป็นทหารกองเกินและทหารกองหนุน เมื่อประเทศชาติต้องการกองทัพไทย จะมี

      คำสั่งให้กลับประจำการ  เหตุผลที่ลาออกจากราชการทหารเพื่อดูแลมารดาที่แก่ชราอายุ 61 ปี

 1. เมื่อลาออกจากราชการทหารกลับบ้านเกิด ได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ “ยาม” ของธนาคาร

      เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ลาว ระยะเวลา 6 เดือน และลาออกจากการปฏิบัติ

      หน้าที่ยาม เนื่องจากได้ตำแหน่งงานใหม่ที่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า คือ การเป็นพนักงานส่งของ/

      สินค้า/อาหาร บริษัทแกร๊ป (CROB)

 1. ปัจจุบันเป็นพนักงานส่งของ/สินค้า/อาหาร ของบริษัทแกร๊ป (CROB) ลักษณะงานที่ปฏิบัติจะมี

      ออร์เดอร์สั่งซื้อเข้าร้านขายสินค้า/อาหาร พนักงานแกร๊ป (CROB) จะรับสินค้า/อาหารจากร้าน

      ไปส่งลูกค้าโดยบริษัทแกร๊ป (CROB) จะหักค่าสินค้า/อาหารจากเครดิตที่พนักงานแกร๊ป (CROB)

      ในบัญชีเครดิต  และพนักงานแกร๊ป (CROB) จะไปเก็บเงินสดค่าสินค้า/อาหารจากผู้สั่งซื้อ เมื่อนำ

/สินค้า/อาหาร …

– 3 –

สินค้า/อาหารไปส่งมอบให้กับผู้ซื้อ

ตอนที่ 4  ความสามารถพิเศษ

 1.    ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน/เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Word และ Excel

                 ซึ่งได้ศึกษาเรียนในหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับ

                 ปริญญาตรีและได้วิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานสินเชื่อเร่งรัดหนี้สิน บริษัท

                 นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด แต่เนื่องด้วยเหตุผลการรับราชการทหาร ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์

                 จับแต่อาวุธประจำกายทำการรบ จึงทำให้วิชาคอมพิวเตอร์ด้อยล้าหลัง แต่เมื่อเคยศึกษา

                 เรียนมาก่อนและใช้งานประจำมาก่อนย่อมสามารถที่จะฟื้นและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ตามลำดับ

                 เนื่องจากมีพื้นฐาน

 1.   ปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น สามารถต่อไฟเดินไฟได้
 2.   งานอดิเรกเพาะต้นไม้ กล้าไม้  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และผสมดินสูตรสำหรับการเพาะปลูก

                  ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งงานอดิเรกนี้สามารถสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: