ร่วมต้อนรับ 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต คนใหม่

นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2514 อายุ 50 ปี บ้านวังไม้ส้าน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตากเป็นบุตรชายของนายไล-นางนงเยาว์ นุชเนื่อง สมรสกับนางธนภรณ์ นุชเนื่องจบ ป.6 ร.ร.บ้านวังไม้ส้าน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 2527จบ ป.6 ร.ร.บ้านตากประชาวิทยา 2533 จบ ค.บ.(การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 2537จบ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 2543บรรจุ 1 ก.ค.2537 อาจารย์1 ระดับ 3 ร.ร.บ้านป่าคาใหม่ สปอ.พบพระ สปจ.ตาก เงินเดือน 5,560 บาท1 ต.ค.2540 อาจารย์1 ระดับ 4 ร.ร.บ้านป่าคาใหม่1 ต.ค.2543 อาจารย์1 ระดับ 5 ร.ร.บ้านป่าคาใหม่30 พ.ย.2545 ร.ร.บ้านป่าคาใหม่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7(5) ร.ร.วัดยางโอง สปอ.บ้านตาก สปจ.ตาก1 เม.ย.2546 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7(6) ร.ร.วัดยางโอง 27 มิ.ย.2546 ครูใหญ่ ระดับ 8(6) ร.ร.บ้านแม่กลองน้อย สปอ.อุ้มผาง สปจ.ตาก 7 ก.ค.2546 ครูใหญ่ ระดับ 8(6) ร.ร.บ้านแม่กลองน้อย สพท.ตาก เขต 1 24 ธ.ค.2547 ผอ.คศ.2 ร.ร.บ้านปากวัง อ.บ้านตาก สพท.ตาก เขต 118 พ.ค.2548 ผอ.คศ.2 ร.ร.บ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว สพท.เพชรบูรณ์ เขต 225 ธ.ค.2550 ผอ.คศ.2 ร.ร.บ้านแก่งยาว อ.หล่มสัก17 ส.ค.2552 ผอ.คศ.3 ร.ร.บ้านแก่งยาว1 พ.ย.2559 ผอ.ร.ร.บ้านวังร่อง อ.หล่มสัก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ถึงปัจจุบัน เงินเดือน 54,340 บาท อายุราชการ 27 ปี

**********

นายอาวุทธ์ (ขันนะลา)มีขันเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2เกิดวันที่ 25 ธ.ค.2523 อายุ 41 ปี บ้านนาเหว่อโนนอุดม ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.(หนองคาย)บึงกาฬ เป็นบุตรชายของนายบุญหนา-นางสิงห์ ขันนะลาสมรสกับนางอรทิตย์ ขันนะลา จบ ป.6 ร.ร.บ้านเหว่อโนนอุดม ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 2536จบ ม.3 ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา อ.เมือง จ.หนองคาย 2539จบ ม.6 ร.ร.โซ่พิสัยวิทยาคม อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 2542จบ ค.บ.(คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏอุดรธานี 2546จบ กศ.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550จบ ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2552บรรจุ 30 มี.ค.2546 อาจารย์1 ระดับ 4(3) ร.ร.บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี ต.ป่งไฮ สปอ.เซกา สปจ.หนองคาย เงินเดือน 7,380(6,360) บาท1 ต.ค.2547 ครู คศ.1 ร.ร.บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี1 ก.พ.2550 ครู คศ.1 ร.ร.หนองแข้วิทยา ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 6 พ.ค.2552 ครู คศ.1 ร.ร.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ต.บ้านฝาง อ.กระนวน สพท.ขอนแก่น เขต 4 1 ต.ค.2554 ครู คศ.2 ร.ร.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 26 พ.ย.2555 ผอ.คศ.2 ร.ร.บ้านเกาะปู ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง สพป.กระบี่ 1 เม.ย.2556 ผอ.คศ.3 ร.ร.บ้านเกาะปู 19 ก.พ.2557 ผอ.คศ.3 ร.ร.บ้านเหล่าใหญ่ประชานุเคราะห์ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง สพป.ขอนแก่น เขต 4 9 ต.ค.2558 ผอ.ค.ศ.3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา34 บ้านกุดโง้ง ต.หนองโน อ.กระนวน สพป.ขอนแก่น เขต 426 ธ.ค.2561 ผอ.คศ.3 ร.ร.มักกะสันพิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร ถึงปัจจุบัน เงินเดือน 40,280 บาท อายุราชการ 18 ปี

**********

น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2511 อายุ 53 ปี ที่บ้านดอนตัน ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยาเป็นบุตรสาวของนายศรีมูล-นางสุธรรม รวมสุขโสดจบ ป.6 ร.ร.บ้านดอนตัน ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 2523จบ ม.3 ร.ร.ภูซางวิทยาคม 2526จบ ม.6 ร.ร.เชียงคำวิทยาคม 2529จบ ศศ.บ.รัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2533ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ สถาบันราชภัฏเชียงราย 2542จบ ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล 2548จบ กศ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 ผ่านการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง (นบก.ศธ.)รุ่นที่ 4 2560บรรจุ 1 ก.ค.2539 จนท.บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 สปอ.เชียงคำ สปจ.พะเยา เงินเดือน 6,360 บาท24 ก.ค.2540 บุคลากร 3 งานบริหารทั่วไป14 ก.ย.2541 บุคลากร 4 งานการเจ้าหน้าที่1 ต.ค.2543 บุคลากร 5 งานการเจ้าหน้าที่ 7 ก.ค.2546 บุคลากร 5 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.พะเยา เขต 224 ก.ย.2546 บุคลากร 6 ว 28 ก.ย.2548 บุคลากร 7 ว 24 พ.ย.2549 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 หน.กลุ่มนโยบายและแผน สพท.พะเยา เขต 215 มี.ค.2552 หน.กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 210 มี.ค.2557 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2 ถึงปัจจุบัน เงินเดือน 53,100 บาท อายุราชการ 25 ปี

%d bloggers like this: