ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย เน้นใช้ ITA ในสำนักงานฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายภัทรพล หงษ์จันทกานต์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ และนายดำรงกิตติ์ สุวรรณโณ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เขียงราย เขต 2

%d bloggers like this: