รางวัล“คุรุชน คนคุณธรรม”ประจำปี 2564

  • การคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุชน คนคุณธรรม” ประจำปี 2564 วันพุธที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านสิบสอง ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รักษาระดับคุณภาพ “ระดับ 2 ดาว” /จ.ส.อ.สงวน มาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” / คุณครูทัศนีย์ ยศวงใจ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครู ระดับคุณภาพ “ดีมาก” และมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทผลงานด้านการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์การพิจารณา “ระดับดีเยี่ยม” ประจำปี 2564 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทุกท่าน นักเรียนทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมช่วยกัน พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม (จ.ส.อ.สงวน/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: