ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

  • ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ นายอุดร สมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นศาลา นายกสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า กรรมการ นายจัตุพล อุปละ ศึกษานิเทศน์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ นายพงศ์พินิจ ยานะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 เลขานุการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.ผอ.สมจิต จันต๊ะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่ง 2.ผอ.ทวี กันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 3.ผอ.สิทธิศักดิ์ สมใจมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯ 4.ผอ.พัฒนา กิติลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 5.ผอ.เศกสรรพ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่านทุ่งยาว 6.ผอ.นฤมล เกิดมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32บ้านสาขันหอม ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำในการปฎิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 (พัฒนา/ภาพ-ข่าว)