ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9

ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9 เรื่อง ให้งดการบริการบางประเภทของสำนักงานทะเบียนจังหวัด สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว