รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 (2564)

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 / ข้าราชการ 89 คน / ลูกจ้างประจำ 5 คน / รวมทั้งหมด 94 คน / ผู้บริหารในสำนักงานเขตฯ 2 คน / ผู้บริหารสถานศึกษา 12 คน / รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน / อ.ป่าแดด ครูผู้สอน 6 คน / อ.พาน ครูผู้สอน 38 คน ลูกจ้าง 1 คน รวม 39 คน / อ.แม่ลาว ผู้บริหารสำนักงานเขต 2 คน ครูผู้สอน 7 คน รวม 9 คน / อ.แม่สรวย ผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน ครูผู้สอน 11 คน ลูกจ้าง 4 คน รวม 22 คน / อ.เวียงป่าเป้า ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครูผู้สอน 16 คน รวม 18 คน / ลูกจ้างประจำทั้งหมด 5 คน

ผู้บริหารในสำนักงานเขตฯ 2 คน
1.นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2.นางณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ผู้บริหารสถานศึกษา 12 คน
1.นายบุญเพ็ง แปงการิยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2.นายวันชัย วงศ์เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
3.นายทวี กันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4.นายอิ่นคำ ใจกันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเทวี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
5.นายประเมต นันตาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงห้าววิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
6.นายสมัย อิ่มอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น อ.พาน จ.เชียงราย
7.นายเจษฎา แซ่หาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
8.นายสุพจน์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยสะลักวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
9.นายจาตุรงค์ เทสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
10.นายสงคราม มังคะละผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
11.นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง อ.พาน จ.เชียงราย
12.นายสนิท นันทชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน
1.นางอัญชลี ไก่งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย

อ.ป่าแดด ครูผู้สอน 6 คน
1.นางสมถวิล เสียงเย็น ครูโรงเรียนป่าแงะวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
2.นางกัลยา มาทะ ครูโรงเรียนป่าแงะวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
3.นายธนณัฐ มาทะ ครูโรงเรียนป่าแงะวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
4.นางพัชรินทร์ มาฟู ครูโรงเรียนโรงช้างวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
5.นางสุรีย์ ชินวะโร ครูโรงเรียนบ้านวังวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
6.นางปราณี มาปัน ครูโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

อ.พาน ครูผู้สอน 38 คน ลูกจ้าง 1 ราย รวม 39 คน
1.นายประเมท นันตาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงห้าววิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
2.นายสมัย อิ่มอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น อ.พาน จ.เชียงราย
3.นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง อ.พาน จ.เชียงราย
4.นางอัญชลี ไก่งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
5.นางเครือวัลย์ น้อยท่าช้าง ครูโรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
6.นางจันทร์ทิพย์ บัวเคน ครูโรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
7.นายทองสุก ขอบรูป ครูโรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
8.นางประนอม มุ้งทอง ครูโรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
9.นายสงบ กล้าณรงค์ ครูโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อ.พาน จ.เชียงราย
10.นางจุไรพรรณ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อ.พาน จ.เชียงราย
11.นางนันทนิตย์ กล้าณรงค์ ครูโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อ.พาน จ.เชียงราย
12.นางกันยารัตน์ ประสาทพร ครูโรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
13.นางพิมพ์ฉวี ฉายา ครูโรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
14.นางนงคราญ เกษมสุข ครูโรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
15.นางวัชรี คำก้อนแก้ว ครูโรงเรียนสันกลางวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
16.นางประภาศรี เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนสันกลางวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
17.นายทิพยเนตร ยะวัง ครูโรงเรียนสันกลางวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
18.น.ส.นิตยา ชุ่มจิตต์ ครูโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อ.พาน จ.เชียงราย
19.นางบังอร ใจวงค์ ครูโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อ.พาน จ.เชียงราย
20.นางประภาศรี จำปานคร ครูโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อ.พาน จ.เชียงราย
21.นายบุญนำ เทียนทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด อ.พาน จ.เชียงราย
22.นางกานต์นลิน จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย อ.พาน จ.เชียงราย
23.นางจำเรียง มีมานะ ครูโรงเรียนบ้านศาลา อ.พาน จ.เชียงราย
24.นายเปล่ง ชื่นบาล ครูโรงเรียนบ้านศาลา อ.พาน จ.เชียงราย
25.ว่าที่ ร.ต.กาญจน์ ตาสาย ครูโรงเรียนบ้านโป่งแดง อ.พาน จ.เชียงราย
26.นางฟองจันทร์ เยายานัง ครูโรงเรียนบ้านเหมืองง่า อ.พาน จ.เชียงราย
27.นางธัญญาภรณ์ อินทรรุจิกุล ครูโรงเรียนบ้านป่าต้าก อ.พาน จ.เชียงราย
28.นางจีรนันท์ จั่นศรี ครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ.พาน จ.เชียงราย
29.นายประดิษฐ์ เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนเจริญเมืองวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
30.นางสมศรี บุตรโส ครูโรงเรียนบ้านป่าบง อ.พาน จ.เชียงราย
31.นางนิภา พันธุเดช ครูโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น อ.พาน จ.เชียงราย
32.นางปวริสร กันจินะ ครูโรงเรียนบ้านป่าตึง อ.พาน จ.เชียงราย
33.นางทองพูน ยอดแก้ว ครูโรงเรียนสันหนองควาย อ.พาน จ.เชียงราย
34.นายอนิรุทธิ์ ตุ้ยระพิงค์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
35.นางจิราพร วงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
36.นางจันทร์ทอง มูลกำเลิศ ครูโรงเรียนบ้านสันต้นดู่ อ.พาน จ.เชียงราย
37.น.ส.ปราณี กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเหมืองง่า อ.พาน จ.เชียงราย
38.นางศิตา จอมจักร์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง อ.พาน จ.เชียงราย
39.นายธนาสิน กวางประเสริฐ ช่างไฟฟ้า ช 4 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง อ.พาน จ.เชียงราย

อ.แม่ลาว ผู้บริหารสำนักงานเขต 2 คน ครูผู้สอน 7 คน รวม 9 คน
1.นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2.นางณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3.นางเจียมจิตต์ ไชยลังกา ครูโรงเรียนบ้านโป่งมอญ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4.นางมัลลิดา มั่งมูล ครุโรงเรียนบ้านโป่งมอญ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
5.น.ส.วลัยพรรณ นวลจันทร์ ครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
6.นางอุราวรรณ สินธุชัย ครูโรงเรียนบัวสลีวิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
7.นางปราณี อินสวรรค์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
8.นางปวีณา อุปไพร ครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
9.นางเสาวณีย์ พรหมสินชัย ครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

อ.แม่สรวย ผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน ครูผู้สอน 11 คน ลูกจ้าง 4 คน รวม 22 คน
1.นายบุญเพ็ง แปงการิยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2.นายวันชัย วงศ์เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
3.นายเจษฎา แซ่หาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4.นายสุพจน์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยสะลักวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
5.นายจาตุรงค์ เทสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
6.นายสงคราม มังคะละผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
7.นายสนิท นันทชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
8.นางกาญจนา จินะกาศ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
9.นายนิมิตร มากำ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
10.นางธัญพิมล สุวรรณพักตร์ ครูโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
11.นางกาบแก้ว พาจรทิศ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
12.นางนงนุช ไฝคำ ครูโรงเรียนบ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
13.นายชัยนาม สวัสดิ์ชัยกุล ครูโรงเรียนบ้านแสนเจริญ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
14.นายระงับ กันทอน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
15.นายยุทธพงษ์ ฤทธิวาจา ครูโรงเรียนบ้านหนองผำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
16.นางเพาพงา มุกดา ครูโรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
17.นายยุทธชัย ชุ่นอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
18.นางปาริชาติ มาลาโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
19.นายอมร สิทธิสม ช่างไฟฟ้า ช 4 โรงเรียนบ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
20.นายประจวบ สุทธศรี ช่างไฟฟ้า ช 4 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
21.นายเฉลียว ประภัย ช่างไฟฟ้า ช 4 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
22.นายเรืองฤทธิ พวกอินแสง ช่างไฟฟ้า ช 4 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

อ.เวียงป่าเป้า ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครูผู้สอน 16 คน รวม 18 คน
1.นายทวี กันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2.นายอิ่นคำ ใจกันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเทวี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
3.นางทัศนีย์ คำปา ครูโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4.นางอัจฉรา สุอินต๊ะ ครูโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
5.นางนิตยา วานิชพิพัฒน์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
6.นายมนัสพงษ์ ไชยประเสริฐ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
7.นางนิลสวาท เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
8.นางศรีทร แหลงแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
9.นางนารี หุยากรณ์ ครูโรงเรียนบ้านป่าแงะ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
10.นางสุรินีย์ บุญนุวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านป่าแงะ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
11.น.ส.วนิดา วงษา ครูโรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
12.นายเทอดศักดิ แสงม่วง ครูโรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
13.นายสนธยา น้อยพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
14.น.ส.รุ่งนภา ลิอุโมงค์ ครูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
15.นางมณทิรา คงสำราญ ครูโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
16.นางโสภิณ รัตนวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
17.นายไพศาล จินะ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
18.นายเกพงษ์ คณะวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ลูกจ้างประจำ 5 คน
1.นายธนาสิน กวางประเสริฐ ช่างไฟฟ้า ช 4 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง อ.พาน จ.เชียงราย
2.นายเฉลียว ประภัย ช่างไฟฟ้า ช 4 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
3.นายเรืองฤทธิ พวกอินแสง ช่างไฟฟ้า ช 4 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4.นายประจวบ สุทธศรี ช่างไฟฟ้า ช 4 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
5.นายอมร สิทธิสม ช่างไฟฟ้า ช 4 โรงเรียนบ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

%d bloggers like this: