ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

  • เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ทางกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง เฉพาะผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตตำบลสันสลี ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย – ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา
    รองฯผอ.สพป.ชร.2 ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า สพป.ชร.เขต 2 – ผอ.อุดร สมฤทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านเด่นศาลา นายกสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า กรรมการ – ศน.จัตุพล อุปละ ศึกษานิเทศน์ สพป.ชร.เขต 2 กรรมการ – คุณพงศ์พินิจ ยานะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชร.เขต 2 เลขานุการ โดยได้ทำการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.นายอุดร สมฆทธิ์ ผอ.ร.ร. บ้านเด่นศาลา 2.นายบุญธรรม บุญมา ผอ.ร.ร.ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา 3.นายทวี จันทร์เขียว ผอ.ร.ร.บ้านโป่งเหนือ 4.นายถวิล วงษา ผอ.ร.ร.บ้านสันสลี 5.นายสราวุธ พรมเทพ ผอ.ร.ร.บ้านโป่งนก 6.นายอนุชา กาบสนิท ผอ.ร.ร.บ้านปางมะขามป้อม ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ทำหน้าที่ประเมินผลการปฎิบัติงานดังกล่าว จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่มาประเมิน มาให้กำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ และให้คำชี้แนะชี้นำ ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทางผู้รับการประเมินพร้อมนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป (สราวุธ/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: