ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

– น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และน.ส.ละออ สมศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ตามเกณฑ์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านสิบสอง เมื่อวันอังคารที่ 17 ส.ค.2564 โดยมี จ.ส.อ.สงวน มาลัย ผอ.โรงเรียนบ้านสิบสอง พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ขอขอบคุณคณะชุดตรวจเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความรู้ คำชี้แนะและแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งจะได้นำไปแก้ไข ปรับปรุงใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการต่อไป (จ.ส.อ.สงวน/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: