การประเมินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง       การประเมินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  

                อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ…

นายมานิตย์ แก้วกันธะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนริมวัง 2

บทสรุปผู้บริหาร-โครงการตามรอยพ่อสู่ความพ

          การประเมินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2 อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.  เพื่อประเมินผลโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2 โดยการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินตามรูปแบบ CIPP  Model ของ Daniel L. Stufflebeam ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง ของโรงเรียนริมวัง 2  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ประกอบด้วย  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  6  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 1 คน  ผู้นำชุมชน     จำนวน 2 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 21 คน นักเรียน จำนวน 15 คน  มีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนทั้งหมด รวมจำนวนประชากรทั้งหมด 50 คน

          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการ มี 5 ฉบับ คือ

            แบบสอบถามฉบับที่ 1  แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการ  ด้านบริบท (Context)  กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนริมวัง 2  ผู้นำชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามโดยให้ความคิดเห็น  เพื่อการรับรู้ที่สะท้อนข้อเท็จจริง  แบ่งเป็น 2  ตอน คือ

                     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะแบบแสดงรายการ(Checklist)

                     ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง ของโรงเรียนริมวัง 2  ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 14 ข้อ

            แบบสอบถามฉบับที่ 2  แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการด้านปัจจัยด้านนำเข้าในการดำเนินงานโครงการ (Input)  กับคณะครูและบุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนริมวัง 2   โดยขอความร่วมมือผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามโดยให้ความคิดเห็น  เพื่อการรับรู้ที่สะท้อนข้อเท็จจริงแบ่งเป็น 2  ตอน คือ

                ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะแบบแสดงรายการ(Checklist)

                ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2 ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน  17  ข้อ

                แบบสอบถามฉบับที่ 3  แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการ  ด้านกระบวนการ (Process) กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยขอความร่วมมือผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามโดยให้ความคิดเห็น  เพื่อการรับรู้ที่สะท้อนข้อเท็จจริงโดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ

                ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะแบบแสดงรายการ(Checklist)

                ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  จำนวน  60  ข้อ

            แบบสอบถามฉบับที่ 4  แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการ  ด้านผลผลิต (Product) กับ นักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  โดย ขอความร่วมมือผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามโดยให้ความคิดเห็น  เพื่อการรับรู้ที่สะท้อนข้อเท็จจริงแบ่งเป็น 2 ตอน คือ

                 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะแบบแสดงรายการ(Checklist)

                ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  จำนวน 60  ข้อ

            แบบสอบถามฉบับที่ 5  แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการด้านความพึงพอใจ กับ นักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของโรงเรียนริมวัง 2  โดยขอความร่วมมือผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามโดยให้ความคิดเห็น  เพื่อการรับรู้ที่สะท้อนข้อเท็จจริงแบ่งเป็น 2 ตอน คือ

                ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะแบบแสดงรายการ(Checklist)

                ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  จำนวน  10  ข้อ

จากการประเมินการประเมินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต  และประเมินผลด้านความพึงพอใจในโครงการ 

            ด้านบริบท ประกอบด้วย ผลการประเมินผลโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ด้านบริบท (Context)  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 14 รายการ  พบว่า มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด 13  ข้อ โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยเท่ากันมากที่สุด   มีทั้งหมด  12 ข้อ ดังนี้ ความต้องการของโรงเรียนและชุมชนเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการทำงานให้กับนักเรียน สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีลักษณะนิสัย  เจตคติที่ดีต่ออาชีพ เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ เพาะเห็ด แปรรูปผลิตภัณฑ์ และปลูกผักปลอดสารพิษ รู้จักคิดและหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง  นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตจริง  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมจากการปฏิบัติจริง เช่น เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทนสู้งาน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าทำอย่างมีข้อมูล และมีขั้นตอนเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ และ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต  ผู้บริหารมีบทบาทและส่งเสริมการดำเนินการตามโครงการฯ  ครูที่ปรึกษามีความพร้อมที่จะดำเนินงานตามโครงการฯ  ชุมชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของโครงการฯ   โครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงมีความสอดคล้องกับ นโยบายการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ และเป้าหมายในการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โรงเรียนมีการบรรจุโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงในแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างชัดเจน  โรงเรียนได้ชี้แจงนโยบายของโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ  และโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของโครงการ  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น อยู่ในระดับมาก  คือ นักเรียนมีความพร้อมที่จะดำเนินงานตามโครงการฯ

          ด้านปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย  พบว่า  ปัจจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2 ปีการศึกษา 2563  ผู้บริหาร และคณะครูเห็นความสำคัญของโครงการฯ  ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดทำโครงการชัดเจน  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมีความรู้  ความเข้าใจในหลักการดำเนินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง  และชุมชน และผู้ปกครองเห็นความสำคัญ  สนใจ  ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น คือ  นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการ เข้าร่วมโครงการ 

            ปัจจัยด้านงบประมาณ มีอยู่ 3 ข้อ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด  คือ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณให้โครงการฯอย่างเหมาะสม เพียงพอ โครงการฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ  และมีการใช้จ่าย ตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณ อย่างมีระบบ

            ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ มีอยู่ 3 ข้อ  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ซึ่งข้อที่มีค่ามาก คือ    มีสถานที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการอย่างเพียงพอ  และมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการอย่างเพียงพอ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น  คือ      มีสถานที่ ที่ใช้ในการจัดเก็บและให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแก่นักเรียนอย่างเป็นระบบ

            ปัจจัยด้านบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งข้อที่มีค่ามาก คือ มีการกำหนดนโยบายและวางแผนดำเนินการโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2 ปีการศึกษา 2563   มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรในโรงเรียนทราบโดยทั่วกันในการดำเนินกิจกรรมโครงการ      มีการเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมเศรษฐกิจพอเพียง  ในหลักสูตรของสถานศึกษา  และมีแผนงาน หรือปฏิทินในการนิเทศ  กำกับ และติดตาม ผลการดำเนินงานตามโครงการ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น  คือ มีการกำหนดช่วงเวลาให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนปฏิบัติจริง เช่น วางแผน ผลิตและจำหน่าย มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

          ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย ผลการประเมินผลการประเมินโครงการโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ด้านกระบวนการ (Process)  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

          กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่   กิจกรรมเลี้ยงกบ  กิจกรรมเลี้ยงปลา  กิจกรรมเพาะเห็ด  กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์  และกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ  ทุกกิจกรรมมีผลการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ  โรงเรียนมีการศึกษาสภาพความต้องการของนักเรียนและชุมชน  โรงเรียนมีการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอย่างชัดเจน  โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม ให้ความรู้แก่นักเรียน  มีการมอบหมายหรือรับสมัคร ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทำงานกลุ่มโดยมีการวางแผนในการทำงาน ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาคอยกำกับ นิเทศ ติดตามผล ให้ขวัญและกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ  สรุปประเมินโครงการฯ  และจัดทำรายงานโครงการ นำเสนอฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  รองลงมาผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก  คือ  ดำเนินงานตามโครงการ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและบอกขั้นตอนในการทำงานตามแผนงานที่กำหนดไว้  และมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  อย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

            ด้านผลผลิต ประกอบด้วย  ผลการประเมินผลการประเมินตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

            เมื่อพิจารณาเป็นรายการ ด้านความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  โดยความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  นักเรียนภาคภูมิใจที่เป็นคนไทย   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม  นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์   และนักเรียนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุดกวารายการอื่น คือ นักเรียนปฏิบัติตนยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง

            ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  นักเรียนไม่ลักขโมย เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  และนักเรียนเก็บสิ่งของได้จะรีบแจ้งครู และนำส่งเจ้าของส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่ารายการอื่น คือ นักเรียนพูดความจริง ไม่พูดโกหก

            ด้านความมีวินัย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  นักเรียนเคารพเชื่อฟังผู้ปกครอง ครูและผู้อาวุโส นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม และนักเรียนปฏิบัติตนเหมาะสม มีระเบียบวินัย เรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี ตามลำดับ  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่ารายการอื่น คือ นักเรียนไม่ปัดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ทอดทิ้งการทำงานของตนเองให้กับผู้อื่น

            ด้านความใฝ่เรียนรู้   ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต มีความอยากรูอยากเห็น อยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ  อยู่เสมอ นักเรียนเคารพสิทธิให้เกียรติผู้อื่น ยอมรับข้อคิดเห็นที่แตกต่าง ข้อเสนอแนะต่างๆ ไม่ละเมิดผู้อื่น และนักเรียนมี ความเพียรพยายาม ในการเรียนและการทำงานตามลำดับ  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่ารายการอื่น คือ นักเรียนมี การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

            ด้านอยู่อย่างพอเพียง  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  นักเรียนประหยัดอดออม และออมทรัพย์เป็นประจำ  และนักเรียนไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิด  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่ารายการอื่น คือ นักเรียนใช้ทรัพย์สินของตนเอง อย่างประหยัดคุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี    

            ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน   ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  นักเรียนพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยความเต็มใจ นักเรียนมีความทุ่มเททำงาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตามลำดับ  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่ารายการอื่น คือ นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง

            ด้านความรักความเป็นไทย  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และนักเรียนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย นักเรียนศึกษาและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดภูมิปัญญาไทยตามลำดับ  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่ารายการอื่น คือ นักเรียนใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และนักเรียนชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

          ด้านมีจิตสาธารณะ   ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  นักเรียนช่วยเหลือสอนหนังสือเพื่อนและน้องๆ นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ  รู้จักแบ่งปันต่อผู้อื่น นักเรียนอาสาช่วยเหลืองานผู้ปกครอง ครู และเพื่อน ด้วยความเต็มใจ  และนักเรียนดูแล รักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจตามลำดับ  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่ารายการอื่น คือ นักเรียนช่วยเก็บขยะในโรงเรียน และในที่สาธารณะ  นักเรียนกระตือรือร้น  ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน   และนักเรียนมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

          ด้านผลผลิต ผลการประเมินผลโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ด้านความพึงพอใจ  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

            โดยความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ   ท่านมีความพึงพอใจวัตถุประสงค์ของโครงการ  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  รูปแบบกิจกรรมตอบสนองความต้องการของนักเรียน  โรงเรียน และชุมชน  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  เนื้อหาของกิจกรรมเหมาะกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน  กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร การคิด และการแก้ปัญหา  ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะตามเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา   โครงการมีความเหมาะสม มีประโยชน์ และควรดำเนินงานต่อไป ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น คือ  ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม

สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน  และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาการประชุม  สรุปดังต่อไปนี้  ควรจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นลานคุณธรรมไว้ในบริเวณโรงเรียน พร้อมเขียนป้ายคำขวัญ พุทธสุภาษิต คำคมหรือคำนิยมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ตามบริเวณโรงเรียนโดยรอบ  ควรจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาจิตใจของนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดีของสังคมยิ่งๆ ขึ้นไป  ควรมีการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ควรจัดทัศนศึกษา ให้คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนได้ไปศึกษาตัวอย่างการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ที่ประสบความสำเร็จควรจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากร  หรืองบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆมาสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการให้เพิ่มมากขึ้น  คณะครู ผู้ปกครองหรือญาติพี่น้อง ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ควรจัดทำป้ายนิเทศ  เพื่อจัดแสดงประวัติหรือผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลในด้านการทำความดี  มีความประพฤติที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดี  ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  แบบบูรณาการที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ควรมีการจัดแสดงนิทรรศการ  เกี่ยวกับผลงานของการทำความดีของนักเรียนทุกคน เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักเรียน ควรมีการฝึกฝนให้เด็กนักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการอยู่ร่วมกันในสังคม  ต้องการให้มีโครงการที่ดีแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ เจตคติให้นักเรียนหรือเยาวชนหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ และควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างกิจกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น ประชาสัมพันธ์ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เพื่อขยายเครือข่าย และอาจมีโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จากการสัมภาษณ์นักเรียน  สรุปได้ ดังนี้  ควรจัดโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ให้กับนักเรียนต่อไป  ควรมีกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน  และควรจัดทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานให้กับนักเรียน และชุมขนได้ไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านคุณธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะการนำผลการประเมินไปใช้

          ในการประเมินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนของโรงเรียนริมวัง 2 ซึ่งผู้ประเมินได้พบปัญหา และอุปสรรคบางประการที่ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา มีดังนี้

          1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการ  และดำเนินการร่วมกับแกนนำอื่นๆ  เพื่อช่วยผลักดัน  ส่งเสริม  สนับสนุนและประสาน ให้บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอก  ร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะ

          2. โครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนของริมวัง 2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เป็นเรื่องของบุคลากรทุกคนทั้งในและนอกโรงเรียน  มิใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ และมิใช่เป็นการดำเนินงานแบบต่างคนต่างทำ แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  และมีความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ  ด้านบริหารบุคคล หรือด้านบริหารงานทั่วไป

          3. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน จะต้องสร้างความตระหนักและมองเห็นความสำคัญของการดำเนินงานว่า เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ในการพัฒนาคุณภาพของการทำงาน คุณภาพของโรงเรียน และคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งมีความสำคัญต่ออนาคตของโรงเรียนและประเทศชาติ  รวมทั้งจะต้องให้มีความรู้ความเข้าใจ  เป็นงานในหน้าที่ไม่ใช่งานที่เป็นภาระเพิ่มเติม

          4.  การดำเนินงานตามโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนของริมวัง 2 จำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบในรูปของตัวบุคคล หรือคณะทำงาน  หรือคณะกรรมการดำเนินการทำหน้าที่ในการประสานงาน และกำกับติดตาม  การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

          5.  การสร้างความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ควรมีการทำงานร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิเช่น  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง และเป็นการระดมทรัพยากรที่ต้องการจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะการประเมินครั้งต่อไป

          จากการประเมินโครงการโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนของโรงเรียนริมวัง 2 ครั้งนี้  ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะดังนี้

          1.   ควรนำวิธีการและแนวคิดจากการประเมินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนของโรงเรียนริมวัง 2 ไปดำเนินการกับโครงการอื่นๆ  ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          2.   ควรใช้กรอบการประเมินในรูปแบบอื่นๆ  เพื่อประเมินให้ละเอียดยิ่งขึ้น

          3.   ควรมีการประเมินในรูปแบบการประเมินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนของโรงเรียนริมวัง 2 กับสถานศึกษาอื่น  ที่มีบริบทและสภาพแวดล้อมเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน

%d bloggers like this: