อบรมพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน และนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนา ซึ่งมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนพีเลี้ยงเป็นผู้รับผิดชอบนั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นงบดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นพีเลี้ยง จำนวน 20 เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมต่อเนื่อง 1. การประชุมวางแผน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของปีการศึกษา 25632. กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนพี่เลี้ยง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3. กิจกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการ อบรมและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลทั้งนี้มีนายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 และนายหัสดิน เชื้อเมืองพาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนา ณ โรงเรียนวัดป่างิ้วปริยัติศึกษา อ.เวียงป่าเป้า โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา อ.ป่าแดด และโรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา(วัดป่าซาง) อ.พาน ครั้งนี้

%d bloggers like this: