ครู-จนท.นิสิต ป.โท ม.พะเยา ฝึกประสบการณ์ 27 มี.ค.-8 เม.ย.2563 นี้

web counter

ครู-จนท.นิสิต ป.โท ม.พะเยา ฝึกประสบการณ์ 27 มี.ค.-8 เม.ย.2563 นี้
– ครูคศ.1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง-ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา-จนท.บริหารงานทั่วไป ชก. ฝึกประสบการณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 8 เมษายน 2563 นี้ ณ สพป.เชียงราย เขต 2
 
นางกลุนันท์ เวียงห้า ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดเผยว่า เมื่อเช้าวันที่ 27 มี.ค.2563 เวลา 09.00 น. ทางกลุ่มฯ ได้รับรายงานตัวนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นข้าราชการครูในสังกัด 4 ราย นอกสังกัด 1 ราย รวม 5 ราย เข้าฝึกประสบการณ์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-8 เม.ย.2563 นี้
 
ปัจจุบันทั้ง 5 รายนี้ ได้เข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา จะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 8 เมษายน 2563 นี้ ณ สพป.เชียงราย เขต 2
 
และฝึกประสบการณ์ตามกลุ่มต่างๆ ตามตารางที่ได้แจ้งไว้ให้ทุกกลุ่มได้รับทราบ โดยจะลงเวลาเข้า-ออกปฏิบัติการเป็นประจำที่ห้องลูกเสือ อาคาร 2 ชั้น 2 สพป.เชียงราย เขต 2 สำหรับตารางการเข้าฝึกประสบการณ์ มีดังนี้
1. น.ส.อรุณพร ทนทาน นิสิต ป.โท สาขาบริหารการศึกษา ม.พะเยา ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย ภูมิลำเนา จ.เชียงราย
 
2. น.ส.กรวิกา มิ่งมูล นิสิต ป.โท สาขาบริหารการศึกษา ม.พะเยา ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย ภูมิลำเนา จ.พะเยา
 
3. นายเอกชัย ท้าวปัญญา นิสิต ป.โท สาขาบริหารการศึกษา ม.พะเยา ครู คศ.1 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา อ.แม่สรวย ภูมิลำเนา จ.เชียงราย
 
4. น.ส.จุฑารัตน์ เพ็ชรแสนงาม นิสิต ป.โท สาขาบริหารการศึกษา ม.พะเยา ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย ภูมิลำเนา จ.ลำปาง
 
5. น.ส.ณภัทร ปัญญาวงค์ นิสิต ป.โท สาขาบริหารการศึกษา ม.พะเยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ภูมิลำเนา จ.เชียงราย
 
โดยมีตารางเข้าฝึกประสบการณ์ตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้
วันที่ 27 มีนาคม 2563
ช่วงเช้า
นิสิตรายงานตัว และพบปะ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2
 
ช่วงบ่าย
ฝึกปฏิบัติงานบริหารการจัดการศึกษา ณ หน่วยตรวจสอบภายใน โดย น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
 
วันที่ 30 มีนาคม 2563
ช่วงเช้า
ฝึกปฏิบัติงานบริหารการจัดการศึกษา ณ กลุ่มอำนวยการ โดยนายอาจินต์ ชุติภานุวัชร
 
ช่วงบ่าย
ฝึกปฏิบัติงานบริหารการจัดการศึกษา ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดย นางชไมพร คงกุลชัยวัตร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
วันที่ 31 มีนาคม 2563
ช่วงเช้า
ฝึกปฏิบัติงานบริหารการจัดการศึกษา ณ กลุ่มนโยบายและแผน โดย นายสมชาติ เทพวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
 
ช่วงบ่าย
ฝึกปฏิบัติงานการบริหารการจัดการศึกษา ณ กลุ่มกฎหมายและคดี โดย นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม ปฏิบัติหน้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
 
วันที่ 1 เมษายน 2563
ช่วงเช้า
ฝึกปฏิบัติงานการบริหารการจัดการศึกษา ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ช่วงบ่าย
ฝึกปฏิบัติงานการบริหารการจัดการศึกษา ณ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นางกลุนันท์ เวียงห้า ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
วันที่ 2 เมษายน 2563
ช่วงเช้า
ฝึกปฏิบัติงานการบริหารการจัดการศึกษา ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
ช่วงบ่าย
ฝึกปฏิบัติงานการบริหารการจัดการศึกษา ณ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
 
วันที่ 3 เมษายน 2563
ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย
ฝึกปฏิบัติงานการบริหารการจัดการศึกษา ณ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
 
วันที่ 7 เมษายน 2563
ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย
นิสิตจัดทำข้อมูล และสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการจัดการศึกษา
วันที่ 8 เมษายน 2563
ช่วงเช้า
นิสิตนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษา ต่อ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
 
ช่วงบ่าย
ส่งตัวนิสิตกลับมหาวิทยาลัยพะเยา