อบรมบันทึกผลการเรียน ผ่านโปรแกรม SchoolMIS


น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำสมาชิกในกลุ่มนิเทศฯ ร่วมอบรมการบันทึกผลการเรียน ผ่านโปรแกรม SchoolMIS ของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มี น.ส.รัษฎา อภิวงศ์งาม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายนำเสนอคู่มือการใช้งานขั้นตอนวิธีการอย่างละเอียด เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2 

%d bloggers like this: