ผังรายงานข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ ของศูนย์เฉพาะกิจฯ

ผังรายงานข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ ของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2