สพฐ. ประชุมทางไกล Video Conference วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"

การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"

โพสต์โดย OBEC Channel เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020

วันที่ 23 มี.ค. 2563 ได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. โดยมี เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองเลขาธิการฯ ผช.เลขาธิการฯ ที่ปรึกษาฯ ผอ.สนผ. ผอ. สทร. และผู้เกี่ยวข้อง เนื้อหาสาระการประชุมสรุปได้ ดังนี้
 
1. สพฐ.จะจัดประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) ในวันที่ 24 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้
1.1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย
– มติ ครม.
– ประกาศ ศธ.
– ประกาศ สพฐ.
– การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน
– การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง
– การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนา และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
1.2 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
1.3 การสอบ รอง ผอ. สถานศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ ผช.เลขาธิการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
 
2. สพฐ. จะเลื่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. จากวันที่ 25 มี.ค. 63 มาเป็นวันที่ 24 มี.ค. 63 เวลา 13.00 น. ผ่าน Microsoft teams โดยเลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ และ ผช.เลขาธิการฯ ไปประชุมที่ห้องสีเขียว ส่วนผู้บริหารท่านอื่น ๆ ให้ประชุมที่ห้องปฏิบัติงานของตนเอง สำหรับวาระการประชุมใช้เรื่องเดียวกันกับการประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ และให้สำนักนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ดังนี้
2.1 ให้สำนักที่มีงานบริการบุคคลภายนอกนำเสนอแผนการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
2.2 ให้ทุกสำนักนำเสนอแผนการสลับคนทำงาน
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวต่อไป
นายธีร์ ภวังคนันท์ ผอ. สอ.
%d bloggers like this: