ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์

“ยึดมั่น มั่นคง ซื่อตรง ก้าวไกล”

– ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ก.ค.2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด โดยขณะนี้สหกรณ์ฯ กำลังปรับเปลี่ยนการรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อบุตร 500-2,500 บาท ต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ออมทรัพย์เปี่ยมสุข 1,000-2,500 บาท https://qrgo.page.link/kD6UK และออมทรัพย์เกษียณสุข การสร้างพระเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับสมาชิกฯ พระสิงห์หนึ่ง หน้าตักห้านิ้ว บูชาองค์ละ 1,200 บาท สร้างเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2564 นี้ สำหรับโครงการสหกรณ์พบสมาชิกฯ จะเริ่มออกพบสมาชิกฯ ตั้งแต่ 15 ก.ค.-15 ก.ย.2564 ภายใต้มาตรการโควิด-19 ที่ ศบค.กำหนด และอาจจะมีโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือกร้อนจากการระบาดโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กู้โควิด) ขยายวงเงินมากขึ้นในอนาคตต่อไป สุดท้ายคณะทำงานได้มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันครบรอบวันเกิด ดร.อนวัช อุ่นกอง วันที่ 11 ก.ค.2564 นี้ด้วย https://crtc.co.th/webjml/ “ยึดมั่น มั่นคง ซื่อตรง ก้าวไกล”

saving opq2
%d bloggers like this: