สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขต

– น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.ลออ สมศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน และน.ส.เบญญา กำลังหาญ ร่วมถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธวิโมกข์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย ทุกวันพฤหัสบดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน (เอกณัฏฐ์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: