เตรียมรับประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– นางนภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียนโป่งกลางน้ําประชาสรรค์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (สมเดช/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: