ประชุมการนำเข้าข้อมูลในระบบ(eMENSCR)

นางสาววรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

อบรม ITA Online รุ่นที่ 2

– นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integnity and Tranperency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 โดยมีน.ส.สุภาภรณ์ เอสันเทียะ เจ้าหน้าที่นิติกร ผู้ประสานงาน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนายหัสดิน เชื้อเมืองพาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (หัสดิน-ภาพ/สุภาภรณ์-ข่าว)

Read more