ประชุมผู้บริหารสถานศึกดษาอำเภอป่าแดด

– เวลา 13.30 น.ประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริห่ารสถานศึกษาอำเภอป่าแดดทุกโรงเรียนทุกสังกัด ประจำเดือนมีนาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดดร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา กำหนดเปิดบ้านวิชาการ “ของดีมีค่าการ” ศึกษาอำเภอป่าแดด” ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มีนาคม 2566 นี้ 16.30 น.ประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอป่าแดด สพป.เชียงราย เขต 2 วันที่ 3 มีนาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด สนองนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ณ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าแดดทุกท่าน (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพาน

– นายสวง กองจักร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายบัณฑิต ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ น.ส.พัชรี รูปะวิเชตร และคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพาน ณ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น อ.พาน จ.เชียงราย(ดร.เอก/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอป่าแดด

น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ ส.ต.ต.(หญิง)ศรีวรรณ สุวรรณ์ และคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอป่าแดด ณ โรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย(กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more