มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจครูผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจครูผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

Read more

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดานายนิคม คำน้อย ลูกจ้างประจำ สพป.ชร 2

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดานายนิคม คำน้อย

Read more

การอบรม
หลักสูตร “การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR”

วันที่ 17 ธันวาคม 25

Read more