ประชุมคณะกรรมการกลุั่นกรองโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและรับรองรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) ระดับ ยุ่งยาก ยุ่งยากมาก ยุ่งยากมากที่สุด ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 29 มิ.ย.2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more