ประเมินฯมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและทักษะสมอง(EF )

– โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขอขอบพระคุณนางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 และนายศิลป์ชัย ขันดาวงค์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย เป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและทักษะสมอง (EF ) เด็กปฐมวัย เป็นอย่างสูงครับที่ได้มานิเทศ ติดตามพร้อมทั้งให้คำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย (อุดม/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบตั้งแต่ O1-O43 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more