อบรมฯสร้างชุมชนการเรียนรู้ฯแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นายปกาศิต อนุกูล ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา นายสุวิทย์ บั้งเงิน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และน.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครูตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

Read more

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี มอบเงินค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านวาวี

– คุณพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสิงห์ปาร์คเชียงราย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับทางโรงเรียนบ้านวาวี เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมสำหรับนักเรียนเพิ่มเติมจากทางราชการ ทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความเจริญเติบโตทางร่างกาย และทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี ได้เป็ตัวแทนรับมอบของโรงเรียนบ้านวาวี สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 โรงเรียนบ้านวาวี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป (สมเดช/ภาพ-ข่าว)

Read more